Enhedslistens budgetforslag 2020 – Veje til velfærd

Horsens Kommune er lige nu mere presset økonomisk, end vi har været i årevis. Det gælder balancen mellem indtægter og udgifter, men det gælder særligt servicerammen. Det første er forholdsvis nemt at løse med øgede indtægter, men serviceloftet er mere vanskeligt at komme udenom. Kommunernes økonomi er nemlig bundet af to forskellige rammer: en anlægsramme, som regulerer, hvor meget vi må bygge for, og en serviceramme, der regulerer, hvor mange penge vi må bruge på service til kommunens borgere, altså de ofte omtalte varme hænder.

I årevis har anlægsrammen været en spændetrøje for fysisk udvikling af kommunen. Nu har vi også ramt loftet for servicerammen, der regulerer, hvor mange penge vi må bruge på velfærd. Vi kan håbe, at en ny regering løfter servicerammen for alle kommuner, så vi kan levere den velfærd til kommunens borgere, som vi gerne vil.

Men i byrådet bør vi også gøre os alvorlige overvejelser om vores prioriteter. Enhedslisten mener, at det er tid til at flytte så meget frirum som muligt fra anlægsrammen til servicerammen, så vi får frigjort mest muligt til velfærdens varme hænder.

Samtidig skal vi på anlægssiden prioritere at renovere, udbygge og opføre daginstitutioner og skoler – der er mange steder, der trænger. Det kommer til at koste en ny vej eller to, som vi ikke kan bygge – til gengæld kan vi sagtens lave flere cykelstier og bedre offentlig transport, så der er et reelt alternativ til bilen. Og vi har samtidig en plan for at forbedre trafikken de mest belastede steder i byen.

Forslag til investeringer

Velfærd og sundhed

15 mio. kr. ekstra til udvalgets budget (ud over demografi), så serviceforringelser og de værste nedskæringer kan undgås.

Børn og uddannelse

BUPLS minimumsnormeringer svarende til 3 børn pr. uddannet voksen i vuggestuer og 6 børn pr. uddannet voksen i børnehaver – fraregnet vikarer, ledelsestimer brugt væk fra børnene og lign.

Øge puljen til den inklusionsfremmende tildelingsmodel på skoleområdet (med ekstra penge til udvalgets ramme)

Arbejdstidsaftale for lærere

Tilførsel af midler svarende til, at lærere max skal undervise 25 lektioner

Sænkelse af SFO-takst til 1000 kr. med samme tildeling pr. barn (findes uden for udvalgets ramme)

Beskæftigelse og integration

Friholdes fuldstændigt for besparelser for at få ro efter 20% nedskæring af aktivitetsbudgettet

2 mio. til et projekt med at hjælpe unge i job

Plan og miljø

Pulje til cykelstier tilføres 10 mio. kr. ekstra pr. år – 7 mio. til nybyggeri og 3 mio. til vedligehold.

Byggeri af cykelstier med fokus på skoleveje og på ruter, der binder kommunen sammen, fx ruten Horsens-Hovedgård.

Unge med ungdomskort kan købe buskort for 365 kr. om året.

Flextur ung for unge med ungdomskort efter samme model som Skanderborg Kommune + samme ordning for pensionister med pensionistbuskort.

Skovrejsning inden 2030 på de 1100 hektar, der er udpeget i kommunen, med ca. 100 hektar om året, 10-15% beplantes med frugttræer og buske.

Kultur og civilsamfund

100.000 kr. til Dialogkaravanen

Forhøjelse af årligt tilskud med 100.000 til Krisecenter for mænd

Forhøjelse af årligt tilskud med 100.000 til 850.000 til Kirkens Korshærs varmestue

Tilskud på 50.000 til 50-års jubilæum for Mosstock Festival, evt. som køb af billetter, der uddeles efter først-til-mølle eller som gratis adgang for kommunens borgere

På tværs af udvalg

Det Gule Pakhus: 1: Fuldtidsansat akademisk medarbejder til at varetage den kulturelle udvikling. 2: Genopstart af uddannelsen lyd-tech. 3: Anlægsmidler til forskønnelse af området og udvidelse af øvelokaler.

Fjernelse af al engangsservice

Forslag til finansiering og frigørelse af serviceramme

Flere veje kan undlades bygget. Mest markant er ringvej syd, som i sig selv vil frigøre 242 mio. Pengene kan i stedet bruges på bl.a. at renovere, udvide og opføre daginstitutioner og skoler. Desuden kan den sparede drift på vejen bruges til velfærd. Det betyder ikke, at vi bare vil lade stå til, hvor der er flaskehalse med biltrafikken. Fx har vi forslag til, hvordan trafikken kan flyde bedre ved Bilka-krydset (se Enhedslistens trafikplan).

Stop for overførsel til selveje for haller og svømmehaller – vi bruger i forvejen 10. mio. om året på driftstilskud. Vi skal i stedet bruge anlægsmidler på selv at renovere og opføre, så udgiften ikke presser velfærden – herunder Hovedgård Svømmesal i løbet af 2020, som lovet allerede i budget 2019. Haller og svømmehaller får mulighed for frivilligt tilbage til kommunalt regi.

Alle posteringer, som kan posteres på drift eller anlæg, budgetteres på anlægsrammen

Genindførsel af dækningsafgiften

Hævelse af grundskylden

Hævelse af kommuneskatten med ½%

Enhedslistens trafikplan

Enhedslistens plan for kollektiv trafik