Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN HORSENS

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Enhedslisten Horsens. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten – de Rød-Grønne.
Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

§ 2. Formål
Afdelingens formål følger Enhedslistens formål.

§ 3. Medlemskab
Som medlem af afdelingen optages interesserede, der kan arbejde for Enhedslistens formål og som accepterer dens vedtægter.
§ 3.1. Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen, ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten.
§ 3.2. Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Horsens kommune er medlem af Enhedslisten i Horsens.
§ 3.3. Kontingent fastsættes af landsforeningen Enhedslistens årsmøde.
§ 3.4. Medlem af/ eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 3.5. Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 3 gange hvert halvår. Medlemsmøder indkaldes af afdelingsbestyrelsen. På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver.

§ 4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.
§ 4.1. Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.
§ 4.2. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.
§ 4.3. Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
§ 4.4. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.
§ 4.5. Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.
§ 4.6. Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal, indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning
3. Godkendelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
5. Budget for det kommende år
6. Valg af afdelingsbestyrelse
7. Valg af interne revisor
8. Eventuelt
§ 4.7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer eller mindst 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.
§ 4.7.1 Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftlig med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.

§ 5. Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger.
§ 5.1. Afdelingsbestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, dog altid et ulige antal. Det tilstræbes at der i bestyrelsen er repræsentanter fra begge kommuner som afdelingen dækker. Det tilstræbes ligeledes at bestyrelsen består af mindst 40 % af hvert køn.
§ 5.2. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig med mindst en kontaktperson og kasserer umiddelbart efter valget på det første afdelingsbestyrelsesmøde.
Såfremt afdelingsbestyrelsen træffer beslutning herom, kan der vælges suppleanter til de af afdelingsbestyrelsens valgte tillidsposter.
§ 5.3. Afdelingsbestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer af afdelingen.
§ 5.4. Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fraafdelingsbestyrelsen og godkendelse af generalforsamlingen.
§ 5.5. Over forhandlinger i afdelingsbestyrelsen føres protokol, hvori beslutninger indføres.
§ 5.6. Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelse / regionsråd
§ 6.1. Kandidater, der er medlem af Enhedslisten, skal inden den formelle opstilling underskrive en erklæring om, at de vil udtræde af kommunalbestyrelsen / regionsråd ved udtrædelse af Enhedslisten.
§ 6.2. Personer der er opstillet af Enhedslisten i Horsens er ansvarlige overfor Enhedslisten i Horsens for at følge Enhedslistens politiske grundlag.
§ 6.3. Personer der bliver valgt skal holde tæt kontakt med Enhedslisten i Horsens og sørge for at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet.
§ 6.3.1. Ved uenighed mellem afdelingsbestyrelsen og de valgte personer skal sagen forelægges et medlemsmøde i Enhedslisten i Horsens.

§ 7. Tegningsregler
Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren.
§ 7.1. Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.
§ 7.2. Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede bestyrelse.
§ 7.3. Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

§ 8. Foreningens formue
For afdelingen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.
§ 8.1. Afdelingen får sine midler fra: Medlemskontingent – partiskal fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen – indsamlinger og frivillige bidrag.

§ 9 Regnskab
Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
§ 9.1. Regnskabet revideres af en intern kritisk revisor valgt af generalforsamlingen.
§ 9.2. regnskabet fremlægges på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabsaflæggelse.

§ 10. Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægter kan kun vedtages med 2/3 flertal på en generalforsamling.

§ 11. Opløsning
Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 flertal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages i mellem.
§ 11.1. Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.

Således vedtaget på generalforsamlingen, Horsens 2014